Taitaville kemian opettajille on kysyntää

Teksti Maija Aksela

Sanotaan, että jokainen opettaja vaikuttaa ainakin sata vuotta: ensin oman työuransa ajan sekä sitten oppilaidensa ja opiskelijoidensa kautta. Luonnontieteiden hyvä tulevaisuus on kiinni taitavien opettajien osaamisesta ja innostuksesta, kirjoittaa Kemia-lehden kirjeenvaihtaja, professori Maija Aksela.

Maija Aksela.
”Opettajaksi opiskelevilla on yleensä vahva sisäinen kutsumus alalle”, kirjoittaa kirjeenvaihtaja Maija Aksela.

Kemian opettajien työn arvostus ja koulutuksen tukeminen peruskoulutuksesta alkaen on avain alan kestävään tulevaisuuteen.  

Viime vuosina matemaattisten aineiden (kemia, fysiikka ja matematiikka) opettajaksi hakeneiden ja valmistuneiden määrä on vähentynyt sekä Suomessa että muualla. Syiksi tähän on mainittu muun muassa korkeakoulujen uuden valintajärjestelmän epäsopivuus ohjelmiimme hakeville ja alan kiehtovien mahdollisuuksien tuntemisen puute.

KUN OLEMME KYSYNEET NUORILTA, miksi he aikovat kemian opettajaksi, monet perustelevat valintaansa sillä, että he haluavat vaikuttaa nuorten hyvän tulevaisuuden rakentamiseen ja hyvinvointiin. Kestävyysarvot ovat opiskelijoille erityisen tärkeitä. Heillä on halu vaikuttaa ja olla aktiivisia. Opettajaksi opiskelevilla on yleensä vahva sisäinen kutsumus alalle.

Suomalaisten kemian opettajien koulutustaso on korkea. Kaikilla on vähintään maisterin tutkinto, ja monet opiskelevat alaa mielellään enemmän kuin vaaditaan. Koulutus perustuu vahvasti uusimpaan tutkimukseen sekä tieteen että sen opetuksen alueilla. Suomessa koulutetaan nk. tutkivia opettajia, jotka osaavat hyödyntää työssään uusinta tietoa ja myös seuraavat omaa opetustaan reflektoiden.

Jokainen opettaja on tärkeä roolimalli. Tutkimuksen mukaan opettaja on yksi kolmesta eniten alan valintaan vaikuttavasta tekijästä.

OPETTAJAT PITÄVÄT TÄRKEÄNÄ elinikäistä oppimista. He tarvitsevat tähän erilaisia mahdollisuuksia työn aikana. Hienoja malleja opettajien yhteistyöstä korkeakoulujen kanssa on lukuisia. Monimuotoinen yhteistyö – vierailut, kurssit, verkkokurssit, videot, kerhot, leirit ja Tik Tok – tukevat oppilaiden osaamisen kehittymistä, innostavat opiskeluun ja tukevat myös opettajan jatkuvaa oppimista.

LUMA-keskukset eri korkeakouluissa tukevat opettajia ja opinto-ohjaajia tärkeässä työssään. Esimerkiksi tiedeluokkavierailujen, myös etänä, on havaittu innostavan opiskeluun.

Esimerkiksi Kemianluokka Gadoliniin Helsingin yliopiston kemian osastolla vierailun tai etäopintokäynnin yhteyteen on mahdollista saada tutkijan tai opettajakouluttajan tapaaminen ja uusimpaan tutkimustietoon tutustuminen omien kokeellisten tutkimusten lisäksi.

Kaikille avoimet verkkokurssimme antavat lisätietoa mahdollisuuksista. Niitä voi opiskella omaan tahtiin. Esimerkiksi LUMAn lumoa -verkkokursseilla saa tietoa ja tukea.

Yksi suosittu mahdollisuus on Kemia tieteenä ja yhteiskunnassa -verkkokurssi. Kurssilla noin 50 suomalaista asiantuntijaa jakaa osaamistaan. Se on avoin sekä opettajille että oppilaille ja muille kiinnostuneille. Kurssilla on monipuolinen osio kemian koulutusmahdollisuuksista ja työelämäesimerkkejä. Se löytyy mm. Helsingin yliopiston avoimen yliopiston kurssialustalta ja digikampukselta.

”Hyvällä opettajalla on taito kohdata erilaisia oppijoita oikealla tasolla ja oikein käsittein.”

KEMIAN OPETTAJAKSI OPISKELUUN on monia hyviä mahdollisuuksia eri vaiheissa. Osassa yliopistoja on voinut jo 20 vuoden ajan hakeutua opiskelemaan kemian opettajaksi suoraan lukion jälkeen. Kemian osastoilla on vahvistettu alan opettajien tutkimusperustaista koulutusta ja osaamista. Siten on saatu enemmän kemiaa pääaineena opiskelevia opettajia, joita ennen on ollut vähän. Myös tärkeiden kemiaa toisena aineena opettavien määrä on lisääntynyt. Kouluissa, joissa kemia ei ole ennen ollut tärkeä oppiaine, sen suosio on lisääntynyt näiden erikoistuneiden, taitavien opettajien myötä.

Kemian opettajankoulutuksessa hyvän kemian osaamisen lisäksi on tärkeää, miten opettaja osaa käyttää monipuolisesti erilaisia oppilaita innostavia opetusmenetelmiä ja vaikka tekoälyäkin opetussuunnitelmien perusteiden toteuttamiseen. Innostavan kokeellisuuden ja molekyylimallintamisen osaamiseen saa hyvät eväät koulutuksessa.

Hyvällä opettajalla on taito kohdata erilaisia oppijoita oikealla tasolla ja oikein käsittein. Orbitaalit eivät yleensä sovi selittämiseen nuoremmilla lapsilla.

Opettajan työ on monipuolista. Opettaja tarvitsee paitsi vahvaa kemian pedagogista osaamista ja monipuolisten opetus- ja arviointimenetelmien käyttöä, myös eheyttävän ja eriyttämisen taitoja. Se, mikä sopii yhdelle oppilaalle, ei välttämättä sovi toiselle. Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ovat entistä tärkeämpiä. Kemian opettajien koulutuksessa kemian osastoilla kemian pedagogiseen osaamiseen panostetaan tärkeän kemian oppimisen rinnalla. Kasvatustieteiden ja harjoittelukoulujen osuus koulutuksessa on myös olennaista.

Joustavia mahdollisuuksia opettajaksi opiskeluun tarvitaan. Myös kemistin tutkinnon jälkeen voi kouluttautua alalle, ja se on hyvä. Myös ammatilliseen koulutukseen tarvitaan hyviä kemian opettajia. Eri korkeakoulujen verkkosivut antavat tietoa mahdollisuuksista

Yksi vaihtoehto kemian opettajaksi opiskeluun on matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan koulutusohjelma Helsingin yliopistossa. Siihen voi hakea suoraan lukion jälkeen tai myös kanditutkinnon jälkeen. Kemia voi olla ohjelmassa pääaineena tai toisena aineena. Myös ammattikorkeakouluista voi siirtyä opettajankoulutukseen

OPETTAJAT TYÖLLISTYVÄT HYVIN, ja osaavista kemian opettajista on nyt kova kysyntä. Erään rehtorin mukaan hänen valitsemastaan kemian opettajasta on pidetty erityisesti osaamisen, yhteisöllisyyden, kehittämishalun ja innostuneisuuden vuoksi. Oma innostus tarttuu!

Taitavia ja innostuneita opettajia tarvitaan lisää eri puolille Suomea. Lämpimästi tervetuloa opiskelemaan alalle itsellesi sopivaan yliopistoon!

Kirjoittaja Maija Aksela on Helsingin yliopiston luonnontieteellisen tiedekasvatuksen professori ja kansallisen LUMA-keskuksen Suomen johtaja.

Lisätietoa:

LUMA-keskukset

Kemian opettajankoulutusyksikkö Helsingissä

Kemian osastot eri puolilla Suomea

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä